Salgs- og leveringsbetingelser

Senest opdateret d. 12/08-2019

 1. GENERELT
  Nærværende Salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert køb af brugerlicenser til COMAsystem, installation og opretning af systemet, brugerinstruks og support samt nærmere aftalt og specificeret supplerende konsulentbistand til registrering af kontrakter og kontraktdata m.v.
  Databehandleraftale (download af pdf) accepteres ved accept af nærværende Salgs- og leveringsbetingelser. Fravigelse af bestemmelserne i nærværende Salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med leverandørens skriftlige accept.
 2. LICENSRETTIGHED
  Kunden har adgang til COMAsystem gennem købte licens(er). Brugerlicens(erne) er personlig(e). Licens(erne) må ikke misbruges, kopieres eller overdrages til 3. part.
 3. PRISER
  Alle priser og beløb angives i danske kroner og ekskl. moms. Priser på aftaletidspunktet er gældende.
 4. PRISÆNDRINGER
  Licensafgiften reguleres automatisk 1 gang årligt i henhold til nettoprisindekset, dog maksimalt med en årlig stigning på 5%. Tilsvarende reguleres aftalte timepriser for konsulentbistand 1 gang årligt gældende for det næstkommende kalenderår. Såfremt der efterfølgende med kunden indgås aftale om yderligere konsulentbistand gælder de til enhver tid gældende timepriser for aftalte konsulentydelser.
 5. BETALING
  Den aftalte installationspris for COMAsystem forfalder til betaling kontant 8 dage netto efter installationens gennemførelse. Licensafgift for COMAsystem forfalder til betaling kvartalsvis forud kontant 14 dage netto. Honorar for den aftalte supplerende konsulentbistand forfalder til betaling månedsvis bagud kontant 14 dage netto.
 6. MORARENTER
  Ved forsinket betaling påløber morarenter af det skyldige beløb med 2 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr, inkassogebyr samt andre omkostninger, der måtte være forbundet med forsinket betaling.
 7. LEVERINGSTID
  Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold for forsinkelser. Kunden kan ikke hæve indgåede aftaler på grund af forsinkelser, der kan tilregnes leverandøren, medmindre forsinkelsen overstiger 3 måneder. Kunden kan ikke rejse erstatningskrav mod leverandøren på grund af forsinkelser.
 8. MISLIGHOLDELSE
  Det betragtes som væsentlig misligholdelse, såfremt at kunden ikke rettidigt betaler for de aftalte ydelser, hvilke berettiger leverandøren til at hæve aftalen, medmindre kunden efter et skriftligt påkrav på 10 arbejdsdage bringer misligholdelsen til ophør. Leverandøren er berettiget til at kræve sit tab ved misligholdelsen erstattet af kunden efter dansk rets almindelige regler. Ved berettiget ophævelse er leverandøren berettiget til vederlag for det indtil ophævelsens gennemførelse udførte arbejde samt foretagne leverancer m.v. i tillæg til et eventuelt krav på erstatning.
 9. FORHOLD HOS KUNDEN
  Leverandøren er ikke ansvarlig for forskydelse af tidsfrister, forsinkelse og mangler m .v., som skyldes forhold hos kunden.
 10. EJENDOMSFORBEHOLD
  Leverandøren bevarer ejendomsretten til det solgte indtil fuld og endelig betaling har fundet sted. Leverandøren har ingen adgang eller ejerskab til kundens data, kontrakter m.v. som kunden har lagt ind i systemet.
 11. ANSVARSBEGRÆNSNING
  Leverandørens erstatningsansvar er beløbsmæssigt begrænset til DKK 200.000 inkl. moms. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader eller andet indirekte tab, drifts- eller omsætningstab, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste eller tab ved manglende kapacitetsudnyttelse, tab af image eller goodwill, tab af data m.v. Se Bilag 1(SLA) og Bilag 2(Databehandleraftale).
 12. PRODUKTANSVAR
  Leverandørens eventuelle produktansvar følger dansk rets almindelige regler. Produktansvaret for erhvervstingsskader og produktansvar, som baserer sig på det i retspraksis udviklede produktansvar er beløbsmæssigt begrænset til DKK 200.000 inkl. moms. Den beløbsmæssige begrænsning af produktansvaret gælder dog ikke for personskader.
 13. DATABEHANDLING & UNDERLEVERANDØRER M.V.
  Leverandøren er anvender underleverandører og tredjemandsprodukter m.v. til opfyldelse af sine forpligtelser overfor kunden, som disse er angivet i den gældende databehandleraftale.
 14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER
  Leverandøren er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser i henhold til indgåede aftaler til tredjemand.
 15. TAVSHEDSPLIGT
  Leverandøren og kunden forpligter sig til, såvel under som efter samarbejdets ophør ikke til andre at videregive eller røbe den anden parts forretnings- eller erhvervshemmeligheder eller at udnytte sådanne informationer til skade for den anden part.
 16. ÆNDRINGER OG TILFØJELSER TIL KONKRETE AFTALER
  Alle ændringer og tilføjelser i indgåede aftaler skal ske ved skriftlig aftale mellem kunden og leverandøren.
 17. TVISTER
  Enhver uoverensstemmelse mellem leverandøren og kunden vedrørende køb af brugerlicenser til COMAsystem, installation og opretning af systemet, brugerinstruks og support til registrering af 1-5 kontrakter samt nærmere aftalt og specificeret konsulentbistand til registrering af kontrakter og kontraktdata m.v. er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres ved Københavns Byret.